Ranson’s Criteria

Ranson’s Criteria Age > 55 : NoYes WBC > 16 on admit : NoYes Glucose > 200 on admit : NoYes LDH > 350 on …