Crohn’s Disease Activity Index (CDAI)

Gender : Male : Female : Joint Pain / Arthralgia : NoYes Iritis / Uveitis : NoYes Erythema Nodosum / Apthous Ulcers : NoYes Anal Fissures or Abscesses : NoYes …